Berichtgeving

Nieuws

DEZE WEBSITE IS NIET MEER ACTUEEL. GRAAG VERWIJZEN WE U NAAR WWW.NEXTGARDEN.NL.
17 augustus - Subsidieregeling verduurzaming herstructurering glastuinbouw opnieuw geopend
Tot 1 juni 2016 konden tuinders uit de deelgebieden de Leutense Leigraaf en de Rietkamp projectaanvragen voor een subsidiebijdrage ter verduurzaming van de glastuinbouw in het herstructureringsgebied indienen. Na de sluitingsdatum van 1 juni 2016 bleek, dat er nog subsidiegelden beschikbaar waren. Daarom is besloten om de regeling wederom open te stellen. Het college van B&W van de gemeente Lingewaard heeft op 17 januari 2016 besloten, dat in de periode 17 augustus 2016 tot en met 7 september 2016 opnieuw projectvoorstellen kunnen worden ingediend voor de subsidieregeling verduurzaming herstructurering glastuinbouw. Deze regeling is 26 april 2016 onder nr. 52087 gepubliceerd. Behoudens de nieuwe indientermijn zijn er geen wijzigingen in de verordening. Uitsluitend tuinders uit de deelgebieden de Rietkamp en de Leutensche Leigraaf komen voor subsidie in aanmerking. Klik op deze link voor de volledig subsidieregeling. Projecten die subsidie krijgen dienen financieel en inhoudelijk uiterlijk 15 november 2016 gerealiseerd te zijn. Voor vragen kunt u terecht bij Ursula Sewbalak (026-3260153) of Hans Korfage (026-3260155).

18 mei - Eendenkroos wordt ultieme superfood uit Bemmel
BEMMEL - In een kas aan de Welvaartstraat in Bemmel is vandaag een proef gestart met waterlinzen en geteelde eendenkroos. Dat eiwitrijke gewas moet het ultieme superfood worden. Lingewaards wethouder Theo Peren gaf het officiële startsein. De gemeente steunt het project financieel, net als LTO en de provincie Gelderland.
Supermarkt
De proef moet inzicht geven in teelt, verwerking en afzet van waterlinzen. Ondernemer Sascha van den Hurk gaat de kar trekken, met steun van adviseur Hay van Soest (voormalig waarnemend directeur Agrarisch Opleidingscentrum in Horst). Van Soest noemt waterlinzen 'de gezondste plantjes van Nederland'. Zijn droom is dat waterlinzen in alle supermarkten komen te liggen.
Universiteit
Ze kunnen als vleesvervanger dienen in bijvoorbeeld groenteburgers. Zo ver is het nog niet, want het ministerie van Volksgezondheid moet toestemming geven voor menselijke consumptie. Onder meer mensen van Wageningen Universiteit zouden proberen dat voor elkaar te krijgen. Een alternatieve toepassing is veevoer of grondstof voor verf of lijm. Meer informatie over waterlinzen op www.abc-kroos.nl.
Bron: De Gelderlander

3 mei - € 7 miljoen voor Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw
Het ministerie van Economische Zaken heeft de regeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EEHEGL) gewijzigd én tegelijkertijd een nieuwe openstelling voor de regeling bekendgemaakt.
De wijzigingen hebben met name tot doel het voor subsidieaanvragers eenvoudiger te maken om subsidie te kunnen aanvragen, alsmede bij de uitvoering op een eenvoudigere en snellere wijze te kunnen beoordelen of de subsidieontvanger aan de verplichtingen voldoet. De nieuwe openstelling loopt van 1 juli tot en met 1 oktober 2016. Voor deze periode is een subsidieplafond van € 7 miljoen vastgesteld. Dit subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (bij de vorige openstelling in 2014 werd het budget nog verdeeld door middel van loting).

Over de regeling
Het doel van de regeling is het stimuleren van investeringen in energiebesparende maatregelingen in de glastuinbouw.
Subsidie is beschikbaar voor glastuinbouwondernemingen. Dit zijn landbouwondernemingen met glasopstanden.
Op basis van de regeling kan subsidie worden verstrekt voor:
• een tweede energiescherm;
• verticale ventilatoren;
• meerinvesteringen diffuus glas met antireflectiecoating;
• de aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster;
• de aansluiting op een biogas- of kooldioxide-netwerk of -cluster;
• een ketel of kachel gestookt op biomassa.

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten en varieert van minimaal € 5000 tot maximaal:
• € 50.000 voor een tweede energiescherm, verticale ventilatoren en de aansluiting op een biogas- of kooldioxide-netwerk of -cluster;
• € 125.000 voor meerinvesteringen diffuus glas met antireflectiecoating;
• € 150.000 voor de aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster;
• € 250.000 voor een ketel of kachel gestookt op biomassa.

12 april - Verkeersmaatregelen voor dijkzone in NEXTgarden
Het verminderen van de verkeersdruk op de dijkweg tussen Angeren en Huissen. Dat is het doel van de voorgenomen maatregelen van het college van burgemeester en wethouders in Lingewaard. Onderdeel van de maatregelen is het sluiten van de Paddepoel en de Eversstraat voor het doorgaand verkeer.

In 2012 is er al een begin gemaakt met verkeersvoorzieningen op de dijkweg tussen Angeren en Huissen. Deze dijkweg is niet geschikt om sluipverkeer te verwerken. Door de wegen die uitkomen op de dijkweg af te sluiten, wordt het sluipverkeer teruggedrongen.

Voor 2016 is gepland om de Paddepoel te Angeren en de Eversstraat te Huissen te sluiten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer.

1 april - Rapportage over emissies naar water steeds beter!
Stuur ook dit jaar tijdig, voor 1 mei, uw milieurapportage in naar de Uitvoeringsorganisatie-IMT (UO). Dit kunt u zelf doen, of laten doen door uw dienstverlener. Substraattelers moeten rapporteren over de geloosde hoeveelheid meststoffen en grondtelers rapporteren daarnaast ook het verbruik aan meststoffen. Via www.uo-glastuinbouw.nl kunt u zelf uw jaarrapportage indienen. U vindt daar het standaardformulier dat u kunt gebruiken voor de rapportage. Lees meer...

15 maart - Opsteker voor het glastuinbouwgebied
Gemeente Lingewaard en Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw Huissen-Angeren hebben overeenstemming bereikt met Zandvoort Flowers.

De bedoeling is om:
1. het kwekerijbedrijf Zandvoort Flowers, gelegen in het intensiveringsgebied Leutensche Leigraaf, uit te breiden;
2. de kassen van Zandvoort Flowers in Gendt te slopen en hier met toepassing van de functieveranderingsregeling een vijftal woningen te bouwen;
3. tot grondoverdrachten te komen zodat Zandvoort Flowers uit kan breiden en de wegverbinding tussen Steenbergerveld en De Geer kan worden aangelegd.

Vandaag hebben de betrokken partijen de overeenkomsten hiervoor ondertekend. Met deze deal worden dus in één klap verschillende doelen gerealiseerd, hetgeen voor de herstructurering van het bestaande glastuinbouwgebied een geweldige opsteker is. Wethouder Theo Peren zegt hierover: 'We zijn blij te zien dat in het tuinbouwgebied Next Garden ondernemers en overheid elkaar vinden en samen tot goede oplossingen komen. Een mooi bedrijf breidt uit, een ontbrekende weg wordt aangelegd en kassen elders worden gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.' Ook de provincie ondersteunt deze ontwikkeling. Om alles te kunnen realiseren dienen nog wel de bestemmingsplannen voor de functieverandering van het perceel aan de Zandvoort te Gendt en voor de doortrekking Steenbergerveld te worden vastgesteld.

12 maart - Gebiedsplantdag
Zaterdag 12 maart jl. heeft wethouder Theo Peren een boom geplant in de tuin van familie Janssen-Olieslager aan De Geer 20 als start van de tweede gebiedsplantdag “Huissen-Angeren in het groen”. Dit is een beplantingsproject gecoördineerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), projectbureau Herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren en Stichting Lingewaard Natuurlijk met het doel het groene karakter van de gebieden ’t Zand, Dijkzone, Rietkamp en Leutensche Leigraaf te versterken. Door het aanplanten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen krijgt het eigentijdse landschap een mooi en oorspronkelijk karakter.

4 januari - Openstelling tender verplaatsingsregeling 2016
15 december heeft Gedeputeerde Staten ingestemd met het openstellingsbesluit voor de verplaatsingsregeling Glastuinbouw. Dit betekent dat er vanaf vandaag tot en met 31 maart 2016 aanvragen voor deze tender ingediend kunnen worden. Er is een plafond van € 3.000.000,-

4 december - Inloopavond doortrekking Steenbergerveld
Op dinsdag 15 december 2015 kunt u zich tijdens een inloopavond laten informeren over de aanleg van een nieuwe weg tussen de Steenbergerveld en de Geer, verbreding van de Steenbergveld en gedeeltelijke verbreding van de Geer en de Tienmorgen. Deze inloopavond is van 19:30 uur tot 21:00 uur in Vergaderzaal I aan de Langekerkstraat 17 te Huissen. Op deze avond kunt u uw vragen over het plan stellen aan medewerkers van de gemeente en het projectbureau herstructurering glastuinbouw Huissen Angeren.

Wilt u het plan inzien?
Het desbetreffend ontwerpwijzigingsplan ligt sinds 3 december gedurende zes weken ter inzage op het gemeentekantoor te Bemmel. De officiële bekendmaking hierover heeft u kunnen lezen op de gemeentepagina in Het GemeenteNieuws van 2 december jl.

19 november - Oud glas aan Karstraat maakt plaats voor landelijk wonen
De kogel is door de kerk! Gemeente en provincie staan achter de ontwikkeling om oud glas op de locatie ‘Opgenoort’ aan de Karstraat te vervangen door landelijk wonen in het groen.

Meer dan twee hectare oud glas wordt gesloopt en vervangen door vrijstaande woningen. De realisatie van deze woningen in het hart van ‘t Zand biedt de unieke kans om in één keer het herstructureringsgebied Huissen-Angeren van een krachtige landschappelijke impuls te voorzien.

De woningen worden landschappelijk ingepast, aansluitend bij de visie ’t Zand. Daarin staat wat ’t Zand zo mooi en bijzonder maakt, welk verleden het gebied heeft en hoe je de karakteristiek van ’t Zand verder kunt versterken. Het gebied kent bijvoorbeeld een mozaïek van verkaveling welke uniek is voor Lingewaard. De ontwikkeling ter plaatse van de locatie Opgenoort sluit hier perfect bij aan.

5 november - Oude glastuinbouwkassen Lingewaard krijgen tweede leven
De stichting Neeka in Nijmegen zoekt oude glastuinbouwkassen om te demonteren en weer op te bouwen in Hongarije en Roemenië. In beide landen is er veel armoede. Enkele burgemeesters van kleine dorpen zijn daarom op zoek naar kassen om gewassen te verbouwen voor de armen in hun gemeenschap. Indien deze beschikbaar zijn in Lingewaard dan komen zij met een aantal dorpsgenoten naar Nederland om de kassen te demonteren en af te voeren. Daarna worden ze ter plaatse weer opgebouwd. Een onmogelijke opgave? In november 1014 is het gedaan met een noodschool in Druten in goede samenwerking met het gemeentebestuur. In 18 dagen hebben 13 mannen uit Oekraïne, Hongarije en Oekraïne de school gedemonteerd en in zeven vrachtauto’s afgevoerd. Binnenkort wordt gestart met de herbouw in het dorpje Koltó in Roemenië. De activiteiten van de stichting Neeka worden uitgevoerd onder de naam Surya Project. Surya Project helpt plaatselijke hulpverleners in Hongarije, Oekraïne, Oekraïne en Slowakije bij de ondersteuning van hulpbehoevenden in brede zin. Suryaproject werkt not for profit.

Bezoek voor meer informatie de website: www.suryaproject.eu.
Voor contact: Lambert Simons, 06-20038013, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

2 november - Drie speerpunten benoemd voor glastuinbouw in Lingewaard
De gemeente Lingewaard wil, samen met provincie Gelderland, tuinders en met betrokkenheid van kennis- en onderwijsinstellingen zoals Wageningen UR en Radboud Universiteit Nijmegen, het tuinbouwgebied in Lingewaard verder ontwikkelen. De provincie heeft de gemeente Lingewaard in een brief laten weten zich hiervoor in de komende jaren in te willen spannen. Het gebied richt zich op 3 speerpunten: een duurzame energiemix, innovatie en start-ups en de Euregio Rhein-Waal. Het onderscheid tussen Bergerden en het gebied Huissen-Angeren wordt losgelaten. Het 'kassengebied gaat verder onder de noemer 'Next Garden.

Er wordt onderzocht of het gebied Bergerden zich, bij het verbinden van de warmtenetten van Arnhem en Nijmegen, verder kan ontwikkelen tot een energie-hub binnen de regio. Zo zouden de tuinders in het gebied zowel afnemers als producenten van energie en warmte kunnen zijn. Gelegen tussen de 'Health Valley' en 'Food Valley' is het tuinbouwgebied verder een ideale plek om ruimte geven aan innovatie en start-ups om zo te komen tot meer dan een standaard glastuinbouwgebied. Er wordt ook over de grens naar Duitsland gekeken, in de Euregio Rhein-Waal liggen kansen om logistiek en afzet te verbeteren.

De afgelopen 5 jaar is er gewerkt aan de herstructurering van de glastuinbouw in Huissen-Angeren. De resultaten hiervan worden zichtbaar, kassen verdwijnen op plekken waar ze niet goed passen, het landschap wordt fraaier door de aanplant van bomen en er wordt ruimte gemaakt voor de groei van tuinbouwbedrijven. Er is echter nog een hoop werk te doen. Lingewaard wil daarom met steun van de verschillende partners waaronder de provincie de herstructurering in de komende jaren doorzetten.

Er is gezocht naar een uitweg uit de financiële problemen die Bergerden vanwege de stokkende afzet van gronden kende. Hiervoor werd onder meer een verbreding van de bestemming nagestreefd, zodat naast tuinbouw ook agrogerelateerde bedrijven zich op Bergerden zouden kunnen vestigen. Door de verbreding ook in de begroting op te nemen konden de verliezen worden beperkt. Een verbreding past echter niet binnen het provinciale beleid, daarom heeft de provincie Gelderland aan de begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bergerden goedkeuring onthouden.

Volgens de gemeente Lingewaard is er echter een steeds breder gedeeld besef dat er voor de tuinbouw kansen liggen in het gebied. Recent is door Bergerden 14 hectare grond verkocht aan een aardbeienkweker. Dit ondersteunt het beeld dat de markt weer langzaam in beweging komt. Het niet door kunnen voeren van de verbreding betekent wel dat er nu een groot verlies moet worden genomen door Bergerden, te verdelen over de betrokken partners Nijmegen, Lingewaard en Stichting Stimulering Tuinbouw Overbetuwe-Liemers (STOL).

20 oktober - Doe mee met het beplantingsproject ‘Huissen Angeren in ’t groen 2’
Afgelopen winter plantten diverse bewoners uit Huissen en Angeren allerlei inheemse bomen en struiken op hun erf. Zij deden mee aan de beplantingsactie ‘Huissen Angeren in ’t groen’. Dit najaar komt er een vervolg waaraan bewoners weer kunnen meedoen. Wilt u meehelpen aan een mooi en groen landschap in uw eigen woonomgeving en op uw eigen erf? Dan bent u van harte welkom op de informatieavond op dinsdag 10 november. De informatieavond vindt plaats om 20.00 uur in Mea Vota, Boskoops Glorie 33 in Huissen. Inloop met koffie is vanaf 19.45 uur. Wethouder Theo Peren van de gemeente Lingewaard zal de avond openen. Op deze avond hoort u hoe u mee kunt doen en wat de ‘spelregels’ zijn. Het beplantingsproject ‘Huissen Angeren in ’t groen 2’ wordt georganiseerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland samen met Stichting Lingewaard Natuurlijk en projectbureau Herstructurering Glastuinbouw Huissen Angeren.

Dit beplantingsproject wil het groene karakter van de gebieden ’t Zand, Dijkzone, Rietkamp en Leutensche Leigraaf versterken. Door het aanplanten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen krijgt het eigentijdse landschap een mooi en oorspronkelijk karakter. Alle eigenaren uit ’t Zand, Dijkzone, Rietkamp en Leutensche Leigraaf kunnen meedoen. De heer Van de Pas uit Huissen deed afgelopen winter mee aan het beplantingsproject Huissen en Angeren in ’t groen: “Het project is een verrijking voor het gebied. De beleving van het landschap wordt anders en fraaier. Ik ben een liefhebber van groen. Door de subsidie en de professionele begeleiding ben ik over de streep getrokken. Ik hoop dat veel deelnemers meedoen want er zijn hier veel plekken waar struiken of bomen geplant kunnen worden.”

Informatieavond
Tijdens de informatieavond geeft SLG een presentatie over hoe het landschap tussen Huissen en Angeren is opgebouwd. Aan de orde komen ook de cultuurhistorie en de landschappelijke inpassing van erven en bedrijven. Daarna volgt uitleg over het project. Deelname houdt in dat u vrijblijvend een bezoek krijgt van een adviseur van SLG. Deze stelt kosteloos en in overleg met u een (erf)beplantingsplan op. Op grond van dit beplantingsplan wordt plantmateriaal besteld tegen sterk gereduceerd tarief. In het eerste kwartaal van 2016 volgt een ‘uitdeeldag’ waarop u de benodigde beplanting kunt afhalen. Uw erf en omgeving kunt u via deze actie verfraaien met landschappelijk passende beplanting, zoals een enkele boom, struikenrij, haag, singel, hoogstamfruitbomen of een combinatie van mogelijkheden. Op die manier bouwt u mee aan een mooier en groener landschap. Vogels en andere dieren zullen dankbaar gebruik maken van de nieuwe struiken en bomen.

Op de informatieavond kunt u zich aanmelden of meteen een afspraak maken met de adviseur voor een erfbezoek. Neem dus uw agenda mee. Bent u op 10 november verhinderd maar wilt u wel graag meedoen met het project? Neem in dat geval contact op met Ruud Borkes van SLG, telefoon 026 - 3537444 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Aanmelden kan tot het einde van het jaar.

20 juli - Subsidieregeling "Huissen Angeren in 't Groen" wegens succes verlengd
Bent u eigenaar van grond in het herstructureringsgebied en wilt u uw perceel voorzien van nieuwe gebiedseigen beplanting? Meldt u dan aan bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Projectbureau heeft in samenwerking met de gemeente de subsidieregeling voor beplanting weer opengesteld voor komend jaar. Verschil met de vorige beplantingsronde is dat het hele herstructureringsgebied glastuinbouw mee mag doen. Eigenaren uit de Leutensche Leigraaf of Rietkamp kunnen nu ook in aanmerking komen voor subsidie. Zie voor meer informatie de regeling en de bijgevoegde kaart. Regeling
Kaart

6 juli - Traject openstelling van de tender ‘Verplaatsing Glastuinbouwbedrijven’ 2015
Vanaf 2015 is de tenderregeling gekoppeld aan het Europese subsidieprogramma POP3 (PlattelandsOntwikkelingsProgramma). Op deze manier heeft de provincie meer middelen om aan de verplaatsing van de glastuinbouwbedrijven te besteden. Provincie is op dit moment nog bezig met de exacte invulling van het programma voor Gelderland. Het is de bedoeling dat het in oktober van dit jaar operationeel wordt waarna in november of december het openstellingsbesluit gepubliceerd kan worden. De tender is inhoudelijk niet veranderd. Wat wel verandert is dat de aanvraag bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ingediend moet worden en dat zij ook de beoordeling van de aanvraag voor hun rekening nemen. De procedure hiervoor zal later bekend gemaakt worden.

Als de openstelling van het POP-programma onverhoopt naar achteren schuift zal dat dus ook het geval zijn met het openstellingsbesluit. In dat geval zal er in 2015 geen openstelling van de tender zijn maar zal de openstelling in 2016 plaatsvinden. Zodra er meer duidelijkheid is over de data, dan zullen we dat via de site laten weten.

11 juni - Nieuwe functieveranderingsregeling
De gemeente heeft onlangs een nieuwe regeling voor functieverandering vastgesteld. Wanneer u glas of een stal in de deelgebieden Dijkzone of ’t Zand wilt slopen, dan komt u wellicht in aanmerking voor deze regeling en de mogelijkheid als compensatie voor de sloop 1 of 2 woningen te bouwen.

Glastuinbouw
Wanneer alle glasopstanden en bedrijfsbebouwing worden gesloopt bestaan de volgende mogelijkheden voor de bouw van woningen:
* 0-1000 m² glasopstand > geen mogelijkheden voor bouw woning
* 1000-8.000 m² glasopstand > 1 woning tot maximaal 850 m³
* meer dan 8.000 m² glasopstand > 2 woningen tot maximaal 850 m³ per woning

Veehouderijen e.d.
Wanneer alle bedrijfsbebouwing wordt gesloopt bestaan de volgende mogelijkheden voor de bouw van woningen:
* 0-750 m² bedrijfsbebouwing > geen mogelijkheden voor bouw woning * 750-1.500 m² bedrijfsbebouwing > 1 woning tot maximaal 850 m³ * meer dan 1.500 m² bedrijfsbebouwing > 2 woningen tot maximaal 850 m³ per woning

Een landschappelijke impuls van het perceel maakt onlosmakelijk deel uit van de woningbouw. U moet daar bij de planvorming rekening mee houden. Houdt u verder rekening met kosten die u bij functieverandering aan de gemeente moet vergoeden. Dit zijn plankosten, een bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling en een bijdrage Landschapsfonds. De bedragen worden als volgt bepaald:

Plankosten:
* 1 woning: € 10.000,-
* 2 woningen €12.500,-

Bijdrage Ruimtelijke Ontwikkelingen:
* Kern Huissen € 980,- per wooneenheid
* Kern Angeren € 377,- per wooneenheid

Bijdrage Landschapsfonds:
* € 2.800 per wooneenheid

Biedt de nieuwe regeling kansen voor u? Dan helpen wij u graag een stap verder. Neemt u daarvoor gerust contact op met het Projectbureau HA via [Barry Dijkerman: 026-3260360 of Evelien Luggenhorst: 026-3260425. Regeling

3 april - Gemeente Lingewaard honoreert voor bijna 86.000 euro aan subsidieverzoeken van tuinders
Drie glastuinbouwbedrijven in de Gelderse gemeente Lingewaard krijgen bij elkaar een subsidie van 85.737 euro van de gemeente voor verduurzaming van hun bedrijven. Amarylliskweker Van Gellecum in Bemmel wil investeren in een warmtepomp en een zonnecollector. Amarylliskwekerij De 4 Musketiers in Huissen gaat de CO2 die vrijkomt bij het verwarmen van de kassen met aardgas gebruiken als plantvoedingsstof. Zandvoort Flowers in Huissen investeert in een hoge druk luchtbevochtiging- en koelingssysteem, waardoor er op aardgas kan worden bespaard.
De aanvragen van de glastuinbouwbedrijven zijn door een gemeentelijk commissie beoordeeld en toegewezen omdat ze bijdragen aan verduurzaming. Daarvoor heeft de provincie Gelderland 200.000 euro beschikbaar gesteld voor de gemeente Lingewaard. De tuinders ontvangen 40% subsidie op de kosten die zij maken. De regeling staat nog open tot 1 juni en er is nog een budget van circa 42.000 euro beschikbaar.

28 februari - Theo Peren gaf startsein bij de gebiedsplantdag “Huissen-Angeren in het groen”
Zaterdag 28 februari jl. heeft wethouder Theo Peren, samen met Jac Lamerichs van Lingewaard Natuurlijk en deelnemer van de Pas een boom geplant in de tuin van familie van de Pas aan het Selleland, als start van de gebiedsplantdag “Huissen-Angeren in het groen”.

Aanplant eerste boom
Een project dat door Stichting landschapsbeheer Gelderland, Lingewaard Natuurlijk en Projectbureau Herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren samen met de inwoners uit ’t Zand, Dijkzone en bufferzone Angeren - allen gelegen in het herstructureringsgebied Huissen-Angeren - is opgezet met als doel aan de eigen leefomgeving een groenere invulling te geven.
Het begon allemaal op een informatieavond eind vorig jaar waarin bewoners, woonachtig in de eerdergenoemde gebieden, werden geïnformeerd over het beplantingsproject. Een project dat als doel heeft het landschap aantrekkelijker te maken en te vergroenen door aanplant van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen. Een aantal inwoners is enthousiast geworden en dat heeft er toe geleid dat afgelopen zaterdag op diverse plaatsen in het gebied op eigen terrein allerlei bomen, struiken en planten konden worden aangeplant. Het plantmateriaal kon, dankzij financiële steun van het projectbureau herstructurering glastuinbouw, voor een geringe bijdrage van de bewoners zelf, beschikbaar worden gesteld.

Mocht u als eigenaar wonende in ’t Zand, Dijkzone of bufferzone Angeren ook geïnteresseerd zijn om uw erf te vergroenen. Neemt u dan contact op met Ruud Borkes van Stichting Landschapsbeheer Gelderland via telefoonnummer 026-3537444. Indien mogelijk wordt er dit jaar nogmaals een gebiedsplantdag georganiseerd, waarbij deelnemers vooraf gratis een inrichtingplan kunnen laten opstellen en voor een zeer laag bedrag beplanting kunnen afhalen tijdens een plantdag.

Publieksfolder levend Landschap
In een aantrekkelijke publieksfolder wordt beschreven hoe de inwoners door middel van allerlei projecten zelf het eigen woongebied de komende jaren willen verfraaien. De wethouder zei in zijn toespraak te hopen dat de actie van afgelopen zaterdag het startsein is van een opeenvolging van projecten om het gebied landschappelijk aantrekkelijker te maken. Bent u hierin ook geïnteresseerd, download dan nu de Publieksfolder Levend Landschap.

4 februari - Glastuinbouw Bergerden opnieuw op de kaart zetten
Met nauwelijks investeringsplannen in de sector is ook de ontwikkeling van de glastuinbouwgebieden de afgelopen jaren behoorlijk gestagneerd. In Bergerden is besloten niet bij de pakken neer te gaan zitten. Met een regionaal warmtenetwerk, nieuwe bestemmingen voor glastuinbouwgebied en een sterk regionaal cluster moet het gebied een nieuwe impuls krijgen.
Lees meer...

2 december - Hier groeit iets moois
De tuinbouw is belangrijk voor onze regio. Na jaren van onstuimige groei, worden ondernemers nu geconfronteerd met uitdagingen. Deze hebben te maken met de economische recessie, maar er zijn ook structurele veranderingen. Landen binnen en buiten Europa ontpoppen zich tot geduchte concurrenten. De gevolgen daarvan zijn ook in Lingewaard te merken. Ondernemers hebben het moeilijk. De herstructurering van het bestaande tuinbouwgebied Huissen-Angeren verloopt daardoor traag, net als de gronduitgifte in Bergerden en op het Agropark. Samen vormen die gebieden het Tuinbouwcluster Lingewaard.

De gemeente Lingewaard wil de ontwikkeling van het tuinbouwcluster een impuls geven. Wij zijn daarom Hier groeit iets moois gestart. Doel is het gebied te neer te zetten als perfecte vestigingsplek voor bestaande en nieuwe bedrijven. Maar wat zijn de groeisectoren waarop wij ons moeten richten? Alleen ondernemers kunnen die vraag beantwoorden. Wij leggen hen daarom vier mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor: Most competitive place, Circular economy, Feed the hungry region Local for Local) en The Valleys Production Lab. Hun respons op deze voorstellen zal mede de nieuwe ontwikkelingsstrategie bepalen.

Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u reageren op een van onze proposities? Kijk dan op www.hiergroeitietsmoois.org. Ons digitale platform is vanaf 2 december online. Heeft u vragen, dan kunt u natuurlijk ook direct contact opnemen met Wouter Groote (06-21583588, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

De gemeente Lingewaard werkt in het tuinbouwcluster samen met de gemeente Nijmegen en Provincie Gelderland.

knipsel

12 november - Hernieuwde openstelling verplaatsingsregeling
Gedeputeerde Staten hebben op 11 november 2014 besloten om de Tender Verplaatsing Glastuinbouw ( Paragraaf 5.9.4 van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011) in 2014 nogmaals open te stellen. De openstellingstermijn van de tender is van 18 november tot en met 17 december 2014. Omdat de beoordeling van en de beschikking op de aanvragen in 2015 plaatsvinden, zullen de te verlenen subsidies vanaf 1 januari 2015 getoetst worden aan de nieuwe Landbouwvrijstellingsverordening (Verordening EU 702/2014). Dit betekent dat de advies- en bemiddelingskosten en de notaris- en kadasterkosten (de onderdelen a en b van artikel 5.9.4.3 subsidiabele kosten) niet meer voor subsidie in aanmerking komen. Een aanvraag kan vanaf 18 november worden ingediend bij de provincie via het provincieloket. Als u voor 4 december 2014 uw aanvraag indient dan zal deze worden gecontroleerd op volledigheid, maar niet op inhoud! Na de sluitingsdatum mag geen aanvullende informatie worden gevraagd of toegevoegd. De aanvraag die er ligt na de sluitingstermijn wordt beoordeeld en als er stukken missen of niet volledig zijn kan de provincie de aanvraag niet in behandeling nemen.
In 2015 zal de tender ook opengesteld worden. Een exacte datum hiervoor is nog niet bekend.

6 november - Barry Dijkerman, aan de slag als
vervanger van Eric Spies

Vanaf 1 november 2014 is Barry Dijkerman als projectleider binnen het Projectbureau begonnen. Hij volgt daarmee Eric Spies op. Barry is gemiddeld 2 dagen per week werkzaam voor het Projectbureau. Barry heeft ruim 15 jaar ervaring in de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. De komende tijd gaat hij zich vooral focussen op de uitvoering van de verschillende deelprojecten in het gebied, zoals de functieveranderingen, bedrijfsuitbreidingen en infrastructurele projecten. Barry is bij het Projectbureau te bereiken via 026 3260360 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

1 oktober - Doe mee met het beplantingsproject Huissen
Angeren in ’t groen

In het kader van de Herstructurering Glastuinbouw organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland samen met Stichting Lingewaard Natuurlijk en projectbureau Herstructurering Glastuinbouw Huissen Angeren het beplantingsproject Huissen Angeren in ‘t groen. Wilt u meehelpen aan een mooi en groen landschap in uw eigen woonomgeving en op uw eigen erf? Dan bent u van harte welkom op de informatieavond op woensdag 22 oktober. De informatieavond vindt plaats om 20.00 uur in Mea Vota, Boskoops Glorie 33 in Huissen. Inloop met koffie is vanaf 19.45 uur. Wethouder Theo Peren van de gemeente Lingewaard zal de avond openen. Op deze avond hoort u hoe u mee kunt doen en wat de ‘spelregels’ zijn.

Het beplantingsproject Huissen Angeren in ’t groen wil het groene karakter van extensiveringsgebieden ’t Zand, Dijkzone en bufferzone Angeren versterken. Door het aanplanten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen krijgt het eigentijdse landschap een mooi en oorspronkelijk karakter. Alle eigenaren uit ’t Zand, Dijkzone en bufferzone Angeren binnen de grenzen van het herstructureringsgebied kunnen meedoen.

Informatieavond
Tijdens de informatieavond geeft SLG een presentatie over hoe het landschap tussen Huissen en Angeren is opgebouwd. Aan de orde komen ook de cultuurhistorie en de landschappelijke inpassing van erven en bedrijven. Daarna volgt uitleg over het project. Deelname houdt in dat u vrijblijvend een bezoek krijgt van een adviseur van SLG. Deze stelt kosteloos en in overleg met u een (erf)beplantingsplan op. Op grond van dit beplantingsplan wordt plantmateriaal besteld tegen sterk gereduceerd tarief. In januari 2015 volgt een ‘uitdeeldag’ waarop u de benodigde beplanting kunt afhalen. Uw erf en omgeving kunt u via deze actie verfraaien met landschappelijk passende beplanting, zoals een enkele boom, struikenrij, haag, singel, hoogstamfruitbomen of een combinatie van mogelijkheden. Op die manier bouwt u mee aan een mooier en groener landschap. Vogels en andere dieren zullen dankbaar gebruik maken van de nieuwe struiken en bomen.

Op de informatieavond kunt u zich aanmelden of meteen een afspraak maken met de adviseur voor een erfbezoek. Neem dus uw agenda mee. Bent u op 22 oktober verhinderd maar wilt u wel graag meedoen met het project? Neem in dat geval contact op met Ruud Borkes van SLG, telefoon 026 - 3537444 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij het Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw Huissen en Angeren.
Subsidieregeling Huissen Angeren in 't groen
Projectgebied

28 mei '14 - Openstelling verplaatsingsregeling
GS hebben gisteren het openstellingsbesluit voor de tender ‘Verplaatsing Glastuinbouwbedrijven’ vastgesteld. Dit betekent dat er vanaf 1 juni tot 1 juli 2014 aanvragen voor verplaatsing kunnen worden ingediend. Daarna volgt de beoordeling in juli, augustus en september en rond oktober zullen dan de beschikkingen de deur uit gaan.
Aanvraagprocedure Verplaatsing glastuinbouwbedrijven 2014

9 april '14 - Betuwse Bloem onthult haar nieuwe naam: ‘Greenport Gelderland’
Het samenwerkingsproject tussen verschillende clusters op het gebied van fruit-, laanbomen-, paddenstoelenteelt en glastuinbouw, Greenport Betuwse Bloem, heeft besloten haar naam te wijzigen. Een belangrijke reden achter de naamswijziging is dat het werkgebied van de greenport groter is dan de oorspronkelijke regio Betuwe. Daarnaast sluit de nieuwe naam beter aan bij de regionale, landelijke en internationale positionering van de verschillende greenports.

Kom in de kas zondag 6 april
Zondag 6 april vindt in Lingewaard voor de 37ste keer het evenement Kom in de Kas plaats. Op deze dag openen zeven tuinders in Lingewaard van 11.00 uur tot 17.00 uur de deuren van hun kas.
In Huissen kunt u bezoek brengen aan o.a. Tuinbouwmuseum Mea Vota, Kwekerij Beaumonde Amaryllis BV en de cactus/ en succulentenkwekerij Arno van Blitterswijk. In Bemmel zijn geopend: Potplanten Handels Kwekerij M. Kregting BV, Cactuskwekerij Derksenplant BV en auberginekwekerij De Linge. Daarnaast is EnergieCoöperatie Greenhouse Energy geopend. De EnergieCoöperatie voorziet in de levering van warmte, elektriciteit en CO2. Inmiddels wordt er onder andere aan 14 glastuinbouwbedrijven, of te wel aan ca. 42 ha glas, energie geleverd.
Projectbureaus Herstructurering Glastuinbouw Huissen Angeren en Bergerden zijn ook aanwezig bij Kom in de Kas; zij staan gezamenlijk met een informatiestand bij kwekerij Beaumonde Amaryllis aan de Bredestraat 88 te Huissen. Samen zetten zij zich in voor een sterk en dynamisch tuinbouwcluster in Lingewaard. Heeft u interesse, plannen, ideeën of vragen, komte u dan gerust even een kijkje nemen bij de stand.
Kom in de Kas belooft weer een boeiende informatiedag te worden die u beslist niet mag missen. Kijkt u voor meer informatie, adressen, niet alleen regionaal maar ook landelijk, ook eens op www.komindekas.nl!

21 januari '14 - Tijdspad openstelling subsidieregeling provincie
Ook in 2014 zal de tender verplaatsingsregeling glastuinbouwbedrijven weer worden opengesteld. De openstellingstermijn van de tender zal zijn van 1 juni tot en met 30 juni 2014. In juli volgt de beoordeling van de aanvragen en in september zullen de beschikkingen worden verzonden. Het budget van deze tender is 4,4 miljoen. Dit plafond zal, samen met het openstellingsbesluit waarin bovengenoemde termijnen zijn opgenomen, in maart worden gepubliceerd. Per 1 januari 2014 zijn alle subsidieregelingen die onder de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 vallen samengevoegd tot één regeling, te weten: Regels subsidieverordening vitaal Gelderland 2014. Het gaat hierbij dus niet om een inhoudelijke maar om een uiterlijke verandering van de regels. De ‘Regels subsidieverstrekking Land- en Tuinbouw 2013’ zijn komen te vervallen, deze regels zijn in de nieuwe regels opgenomen onder Hoofdstuk 5, Titel 5.9 ‘Land & Tuinbouw’. Hierin staan niet alleen de regels voor het verplaatsen van glastuinbouwbedrijven, maar worden ook andere subsidieregelingen van de provincie beschreven, zoals de regeling groene kringlopen waarbij subsidie aangevraagd kan worden met betrekking tot innovatie.
Uitsnede subsidieverordening vitaal Gelderland 2014

5 december '13 - Statenleden brachten bezoek aan glastuinbouwgebied Huissen-Angeren
Gisteren brachten leden van Provinciale Staten Gelderland, raadsleden en het gemeentebestuur van Lingewaard, leden van Greenport Arnhem-Nijmegen en leden van de Betuwse Bloem op uitnodiging van de stuurgroep herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren een bezoek aan het glastuinbouwgebied. Doel van deze middag was om de genodigden de vorderingen van de herstructurering in het glastuinbouwgebied Huissen-Angeren te laten zien.

De middag begon met een hartelijk welkom door burgemeester Schuurmans-Wijdeven van Lingewaard, waarna projectmanager Eric Spies een toelichting gaf op de inspanningen die het Projectbureau Herstructurering doet, om de herstructurering van het gebied te bevorderen. Het gebied vormt een onderdeel van het tuinbouwontwikkelingsgebied tussen Arnhem en Nijmegen dat als cluster een belangrijke positie in de regio inneemt. Samenwerkend met tuinders, organisaties, partijen en andere overheden werkt het projectbureau aan een toekomstbestendig glastuinbouwgebied. Naast deze intensiveringsopgave voor glas ligt er voor een deel van het gebied ook een extensiveringsopgave waar sanering van glas juist wordt gestimuleerd vanwege schaal, karakter en verkaveling. Na de introductie van de heer Spies heeft het gezelschap onder begeleiding van burgemeester Schuurmans-Wijdeven van Lingewaard een bezoek gebracht aan twee glastuinbouwbedrijven.

Zo werd een bezoek gebracht aan Zandvoort Flowers aan het Steenbergerveld die aan het gezelschap nog eens uiteenzette hoe belangrijk het is dat de provinciale en lokale overheid de herstructurering van het gebied positief blijven steunen. Regelingen als de verplaatsingsregeling en de functieveranderingsregeling zijn daarbij onmisbaar.
Daarna bracht het gezelschap een bezoek aan Handelsonderneming Kregting aan de Bergerdensestraat. Dit bedrijf is een jaar geleden middels verplaatsingssubsidie van de provincie vanuit Gendt naar Bergerden verplaatst. Om deze verplaatsing mogelijk te maken zijn met de kweker afspraken gemaakt om een aantal oude kassen in het glastuinbouwgebied Huissen-Angeren te slopen, zodat op deze locaties ruimte komt voor nieuw glas.

Aldaar hield ook de Betuwse Bloem een presentatie waarin nogmaals werd benadrukt hoe belangrijk het is dat alle partijen nauw met elkaar blijven samenwerken om zo de herstructurering tot een succes te maken.

4 december '13 - Pleidooi voor glastuinbouw
Rick Gerichhausen is aan het werk op zijn bedrijf Zandvoort Flowers. Samen met andere kwekers en ondernemers uit het gebied Huissen-Angeren heeft de glastuinder een brandbrief geschreven aan de provincie Gelderland en de gemeente Lingewaard. De ondertekenaars zeggen het daarin van het grootste belang te vinden dat de overheid vasthoudt aan het intensiveren van de glastuinbouw in het betreffende gebied. Dit naar aanleiding van een opiniebijdrage in deze krant van oud-wethouder Geert Schrijver, die intensivering van de glastuinbouw een kansloze zaak noemt. Vandaag brengt een aantal statenleden een werkbezoek aan het tuinbouwgebied. bron: Gelderlander

4 december '13 - Herstructurering nu niet afblazen
Een pleidooi aan gemeente en provincie om door te gaan op de ingeslagen weg. Zo kwalificeert bloemenkweker Rick Gerichhausen de vorige week verstuurde open brief van de ondernemers uit het gebied Huissen-Angeren aan de overheid. Want ook al zijn het roerige tijden voor de tuinbouw, zelf zien de initiatiefnemers absoluut nog toekomst in deze bedrijfstak. „We hebben behoefte een positief geluid te laten horen over het gebied Huissen-Angeren”, legt Gerichhausen uit. „Dat het het wat minder gaat, is vooral het gevolg van de economische crisis. In de transportsector, de bouw, de metaalsector, noem maar op: overal gaat het minder. Maar dat laat onverlet dat er in het gebied Huissen Angeren nog genoeg ondernemers zijn met een gezond bedrijf. Die mogen nu niet in de steek worden gelaten door de overheid.” In de brief aan gemeente en provincie wijzen de kwekers erop dat er juist nu, na de bankencrisis en de uitbraak van de ehec-bacterie in 2011, weer wat ruimte is voor investeringen. Soms zit dit in uitbreiding of clustering van het bedrijf, maar steeds vaker ook in samenwerking. Dat laatste is nodig om grotere inkoopcombinaties van grootwinkelbedrijven als Jumbo en Albert Heijn het hoofd te kunnen bieden. Min of meer gedwongen verhuizing naar tuinbouwgebied Bergerden wijzen de ondernemers nadrukkelijk af. De gemeente Lingewaard zou daar voor kunnen kiezen in een poging de tekorten op Bergerden op te lossen. Rick Gerichhausen: „Maar dat is een heilloze onderneming, omdat je het gebied Huissen-Angeren onmogelijk koud kunt saneren. Een bedrijfsverhuizing naar Bergerden kost al snel 100 euro per vierkante meter. Over het totale terrein praat je dan over een investering van ruim 4 miljoen euro.” De kwekers wijzen erop dat er de afgelopen jaren veel tijd is gaan zitten in de voorbereidingswerkzaamheden om van de herstructurering een succes te maken. ‘Nu in wezen alles gereed ligt om de plannen te realiseren, worden we geconfronteerd met een economische crisis die ons dwingt pas op de plaats te maken. Maar dat mag geen reden zijn de herstructurering af te blazen’, stellen zij. bron: Gelderlander

29 november '13 - Statenleden brengen bezoek aan herstructureringsgebied Huissen-Angeren
Woensdag 4 december brengen Gedeputeerde Van Dijk samen met leden van Provinciale Staten Gelderland, het gemeentebestuur Lingewaard met raadsleden Lingewaard en leden van greenport Arnhem-Nijmegen een bezoek aan het herstructureringsgebied Huissen-Angeren als onderdeel van tuinbouwontwikkelingsgebied tussen Arnhem en Nijmegen. Doel van deze middag is om de eerste resultaten in het herstructureringsgebied Huissen Angeren te laten zien sinds de oprichting van het projectbureau. Tijdens het bezoek zal een aantal bedrijven worden bezocht en zal tot slot de Betuwse Bloem een presentatie houden.

26 november '13 - Stijn Loogman, nieuwe versterking Projectbureau
Begin november 2013 is Stijn Loogman voor anderhalve dag per week gestart als accountmanager bij het Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw. Stijn heeft ervaring met locatieontwikkeling, bedrijfsvastgoed en economische businesscases, en gaat zich richten op het inventariseren en vlot trekken van kansrijke ontwikkelingen in het herstructureringsgebied in Huissen – Angeren. Hij neemt daarbij een deel van de werkzaamheden over van Eric Spies. Stijn gaat de komende tijd veel bij bedrijven langs om in gesprek te gaan. Bedrijven of particulieren die willen uitbreiden, verplaatsen of stoppen kunnen zich ook zelf melden bij het Projectbureau. Zij worden wel geadviseerd om hiermee niet te lang te wachten, omdat na juli 2014 geen nieuwe initiatieven in behandeling worden genomen.

5 november '13 - Aardbeien uit Huissen
In oktober werden de eerste aardbeien geplukt in de tuin van Royal Berry aan de Rietkamp in Huissen. Erik Gerichhausen en Jan en Genderen hebben de leiding over deze tuin van 5,2 hectaren. Hun aardbeien, van het ras Elsanta, vinden hun weg vooral naar consumenten in het buitenland. De beide telers richten zich op de beste kwaliteit, want daarmee leg je een goede basis voor de afzet.
Dit voorjaar werd de tuin aangekocht en moesten de handen uit de mouwen gestoken worden. Er kwam beregening op het dak, er werd cyclische verlichting geplaatst, er kwamen teeltgoten bij en tenslotte werd er ook nog extra groeibuis geplaatst. In augustus werd de eerste teelt opgezet. Erik Gerichhausen laat met trots het product zien. Zodra je de kasdeur opendoet komt de geur van verse aardbeien je tegemoet.
Volgens Jan van Genderen was het flink doorwerken om alles op tijd klaar te krijgen. Het geeft een tevreden gevoel nu de productie goed op gang gekomen is. Er wordt druk gewerkt om de teelt nog wat verder te optimaliseren. “We moeten nog kleine, maar belangrijke stapjes zetten”, zegt Jan. Greenport Arnhem-Nijmegen is voor Jan vooral belangrijk om nieuwe dingen te zien en te horen. Hij geeft aan veel geleerd te hebben op de training ‘onderhandelingstechnieken’. De excursies bieden een mooie kans om, via Greenport Arnhem-Nijmegen, op plekken te komen waar ze het op een andere en innovatieve manier doen. “Dat is voor mij heel waardevol en inspirerend”, zo sluit Jan af.
Bron: Greenport Arnhem Nijmegen

4 november '13 - Bijeenkomst 19 november 2013
In oktober kwam Staatssecretaris Sharon Dijksma naar buiten met haar beleidsbrief voor de tuinbouw. Eén van de speerpunten voor de komende jaren is ‘verduurzaming en innovatie’ Maar hoe innoveer je als de marges dun zijn en geld om te investeren schaars is. Die vraag staat centraal in de bijeenkomst ‘innoveren anno 2013’. Om voor u een interessante avond te organiseren bundelen LTO Glaskracht en Greenport Arnhem-Nijmegen de krachten. We hebben een tweetal ondernemers bereid gevonden om ons iets te vertellen over hun innovatietraject en hoe ze daarbij slim ondersteuning gezocht en gevonden hebben. Graag nodigen we u voor deze bijeenkomst uit op: Dinsdag 19 november 2013 van 19.30 uur tot 22.30 uur bij De Valom, zalencentrum, aan de Karstraat 2 te Huissen.
Bron: Greenport Arnhem Nijmegen

16 juli '13 - Een nieuwe kans! De verplaatsingsregeling van de provincie Gelderland gaat open, wij denken graag met u mee!
We hebben er even op moeten wachten, maar er is nieuwe kans om verplaatsingssubsidie aan te vragen. Provincie zal binnenkort het inwerkingtredings- besluit nemen en de regeling openstellen tot eind augustus 2013. Wilt u profiteren van 40% subsidie? Kom dan nu in actie! Twijfelt u nog of er voor u mogelijkheden zijn? De mensen achter de Projectbureaus Huissen Angeren en Bergerden denken graag met u mee!
Op 2 juli jongstleden hebben Gedeputeerde Staten de ‘Tweede wijziging regels land- en tuinbouw 2013’ vastgesteld. Het wachten is nu op het inwerkingtredingsbesluit dat een dezer dagen in het provinciaal blad wordt gepubliceerd.
Heeft u al verplaatsingsplannen en behoefte aan advies of heeft u eerder ideeën gehad om te verplaatsen, maar bent u nooit tot indienen van een aanvraag gekomen? Wij geven u graag kosteloos advies over de mogelijkheden voor uw verplaatsing zodat u zelf de perfecte aanvraag kunt indienen. Om u nog meer van dienst te zijn, hebben de projectbureaus Huissen Angeren en de Bommelerwaard onlangs de ‘marktplaatssite voor sprokkelglas’ gelanceerd. Kijk voor informatie en uw mogelijkheden eens op www.tuinbouwgelderland.nl.
Schroom niet, heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Eric Spies, Projectbureau Huissen Angeren (026-3260360) of Thijs Zee, projectbureau Bergerden (026-3260155).

15 juli '13 - Registratie marktplaats sprokkelglas
Heeft u geprobeerd u te registeren op www.tuinbouwgelderland.nl en heeft u geen bevestigingsmail ontvangen? In verband met een technisch probleem wordt een aantal bevestigingsmails niet verzonden naar de inschrijvers. Dit probleem wordt zo snel mogelijk opgelost. U ontvangt de bevestigingsmail alsnog op een later tijdstip zodat u een bod op de marktplaats kunt plaatsen.

5 juli '13 - Markplaats voor sprokkelglas gelanceerd
Bent u op zoek naar sprokkelglas of wilt u sprokkelglas aanbieden? Vanaf vandaag kun u adverteren op de website www.tuinbouwgelderland.nl. De website brengt, net zoals de welbekende marktplaats, vraag en aanbod bij elkaar. De website is een initiatief van het Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw Huissen-Angeren en het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard. Met de website beogen wij u nog beter te ondersteunen bij hun aanvraag in het kader van de verplaatsingsregeling van de provincie, die naar verwachting half juli in werking zal treden. De gewijzigde verplaatsingsregeling staat eveneens op de website. De opzet van de nieuwe sprokkelsite is gelijk aan de werkwijze van marktplaats. Op de site www.tuinbouwgelderland.nl staat een toelichting, een overzicht van advertenties en een formulier om een account aan te maken waarmee u zelf een advertentie kan aanmaken en beheren.

3 juli '13 - Gewijzigde verplaatsingsregeling in GS vastgesteld
Gisteren heeft GS de ‘Tweede wijziging regels land- en tuinbouw 2013' vastgesteld. Deze aanpassing was nodig omdat de weigeringsgrond te strak geformuleerd was. De regeling is inmiddels door Europa Decentraal naar de Europese Commissie in Brussel gestuurd en naar verwachting zal de provincie over 10 dagen groen licht krijgen. Vervolgens zal doormiddel van een inwerkingtredingsbesluit in het provinciaal blad de regeling in werking treden.
Gewijzigde regeling - zie hoofdstuk 4 voor regels verplaatsing
Gewijzigde kaart
Voorbeeldberekeningen

3 juli '13 - Gewijzigde verplaatsingsregeling in GS vastgesteld
Gisteren heeft GS de ‘Tweede wijziging regels land- en tuinbouw 2013' vastgesteld. Deze aanpassing was nodig omdat de weigeringsgrond te strak geformuleerd was. De regeling is inmiddels door Europa Decentraal naar de Europese Commissie in Brussel gestuurd en naar verwachting zal de provincie over 10 dagen groen licht krijgen. Vervolgens zal doormiddel van een inwerkingtredingsbesluit in het provinciaal blad de regeling in werking treden.

12 juni '13 - GS stelt verplaatsingsregeling vast!
Gisteren heeft GS de ‘Wijziging regels land- en tuinbouw 2013' vastgesteld. In deze wijziging is ook het hoofdstuk ‘verplaatsing glastuinbouw’ opgenomen. Deze week wordt de wijziging ter kennisname naar de Europese Commissie gestuurd. Wanneer zij akkoord gaan kan de regeling operationeel worden en kunnen aanvragen worden ingediend. De verwachting is dat dit eind juni zal worden.

5 juni '13 - Aanpak 't Zand vastgesteld
In de aanpak voor 't Zand worden ter inpsiratie bouwstenen aangedragen bij sanering van glasopstanden. Ook is er een bouwsteen opgenomen met een ?. Hiermee wordt bedoeld dat er nog meerdere mogelijkheden denkbaar zijn bij beëindiging van uw glastuibouwbedrijf. In de aanpak voor 't Zand wordt daarnaast veel aandacht besteed aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en de toegankelijkheid aansluitend bij het karakter van het gebied. Het document is onlangs vastgesteld door het college van Lingewaard en de Stuurgroep van het project. Via de onderstaande links kunt u het document inzien.
Een nieuwe toekomst voor 't Zand - deel 1
Een nieuwe toekomst voor 't Zand - deel 2

Onlangs verscheen in de Metro een artikel over luxe kamperen in de kas. Dergelijke functies zouden een goede toevoeging kunnen zijn aan 't Zand. Lees meer...

2 april '13 - Extra nieuwbericht
Vorige week heeft het projectbureau eenmalig een extra nieuwbericht naar het gebied gestuurd. Hierin komen een aantal onderwerpen aan bod:
- Ontwerp bestemmingsplan buitengebied
- Verplaatsingssubsidie
- Project Duurzame Modernisering Teeltareaal
- Kom in de kas
- Voortgang herstructurering
Lees meer ...

21 maart '13 - Gereedschapskist moet herstructureringsplannen
vlot trekken

Op de voorjaarsconferentie van Greenport Holland is de gereedschapskist ’Modernisering teeltareaal’ gepresenteerd. De gereedschapskist moet helpen herstructureringsplannen vlot te trekken.
Op de conferentie op 20 maart in Noordwijk zei Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, dat herstructurering de grootste kans van slagen heeft als die vanuit de sector zelf komt met de juiste ondersteuning van overheden. Hij meent dat de gereedschapskist ’Modernisering teeltareaal’ met zowel bestaande als nieuwe instrumenten een mooi hulpmiddel daarbij kan zijn. De gereedschapskist bevat in totaal 32 instrumenten, waarvan een fonds voor duurzaamheidsinvesteringen en een stallingsfonds van tuinbouwgrond nogmaals worden aangekaart. De gereedschapskist is tot stand gekomen door de medewerking van meer dan honderd ondernemers, wetenschappers, ambtenaren, experts en bestuurders.
bron: Vakblad voor de bloemisterij

8 februari '13 - Voortgang verplaatsingregeling
Provincie heeft ons bericht dat de Provinciale verplaatsingsregeling tot op heden nog niet in het overleg van GS is behandeld. Reden hiervoor is de juridische toetsing waaraan de regeling nog onderhevig is.Vanzelfsprekend moet de regeling op alle niveau’s voldoen en correct zijn.
Gedeputeerde Van Dijk heeft ons toegezegd dat de regeling opnieuw opengesteld wordt, echter op dit moment is er nog geen zekerheid over het vervolg van het traject en op welke termijn de regeling wederom van kracht wordt.
Wij zullen ons maximaal inspannen om in ieder geval op zo’n korte mogelijke termijn duidelijkheid te krijgen over de procedure. Uiteraard hopen wij op korte termijn te kunnen melden dat de regeling open gesteld wordt en onder welke voorwaarden.
In de tussentijd gaan wij met veel enthousiasme door met het voorbereiden!

10 januari '13 - De verplaatsingsregeling krijgt een vervolg
Zoals eerder aangekondigd heeft de Provincie voor 2013, 2014 en 2015 gelden beschikbaar gesteld voor de Verplaatsingsregeling glastuinbouw. De Provincie is in overleg met de partijen aan het kijken of de subsidiegelden efficiënter kunnen worden ingezet. Dit zal waarschijnlijk betekenen dat de regeling op sommige punten zal worden aangepast. Wanneer de regeling in 2013 wordt opengesteld is nog niet bekend. Meer informatie hierover krijgen we eind januari. Op deze website zal de laatste stand van zaken worden vermeld.
In de regeling is er de mogelijkheid om het zogenoemde ‘sprokkelglas’ op te voeren. Ondernemers die hun glastuinbouwbedrijf verplaatsen naar een concentratiegebied en hiervoor subsidie aanvragen moeten een x aantal m² glas slopen. In het geval zij zelf te weinig glas ter beschikking hebben kan er glas van andere worden ‘gesprokkeld’. Er wordt een nader overeen te komen vergoeding betaald aan de eigenaar van het ‘sprokkelglas’, waarna het glas moet worden gesloopt en de ondernemer het kan opvoeren bij de subsidie.

10 januari '13 - Hoe kunt u in uw bedrijf creatief omgaan met energie?
Afgelopen najaar organiseerde het Innovatie Netwerk Nieuwe Energie een bijeenkomst voor alle Gelderse glastuinders met als doel hen kennis te laten maken met innovaties in energiebesparing en energieproductie voor de glastuinbouw. Tijdens deze middag presenteerde Frank Helsloot de mogelijkheid tot krijgen van kosteloos advies voor een glastuinbouwbedrijf over mogelijkheden om creatiever om te gaan met energie.

Terugblik 2012 en nieuwjaarswens
Allereerst wens ik u het beste toe voor 2013!! Hopelijk kunnen we in het herstructureringsgebied glastuinbouw samen met initiatiefnemers in 2013 een goede stap maken om de mooie initiatieven te realiseren. In 2012 is er veel gebeurd. Er zijn initiatieven uitgewerkt tot plannen en overeenkomsten gesloten. Het ging door het huidige economische klimaat vaak niet makkelijk, er zijn ook initiatieven gestrand en er is met name veel gebeurd achter de schermen. Creativiteit en flexibiliteit was vereist! Voor 2013 is de verwachting dat het in de markt niet veel makkelijker zal gaan, maar in het herstructureringsgebied wordt er meer voor de schermen gedaan. Er zullen meer projectborden worden geplaatst. En daar waar er al borden zijn geplaatst zal er worden uitgevoerd. Het Projectbureau zal dit maximaal blijven faciliteren en initiatief nemen. Wij zijn er voor de initiatiefnemers en werken graag met hen samen om een goede leef- en werkomgeving in het gebied te behouden en daar waar nodig / mogelijk te verbeteren. Dit moeten we samen doen! Men moet initiatief (blijven) nemen om plannen te realiseren. Het projectbureau staat ook in 2013 weer klaar om hen hierin te faciliteren waar mogelijk. Mail of bel ons, als u kansen ziet voor het gebied, ook als u nu denkt dat ontwikkelingen ingewikkeld lijken. Gebleken is dat de kleinste initiatieven kunnen leiden tot geweldige plannen. Provincie en Gemeente blijven de herstructurering stimuleren. Laten we hier gebruik van te maken, zodat de middelen duurzaam worden besteed, het werk van de afgelopen jaren wordt verzilverd en er gewerkt kan worden aan een schitterend gebied wat voorbereid is op de toekomst.

Wij gaan voor een succesvol 2013 en hopen het gebied van dienst te
kunnen zijn!

Met vriendelijk groet,
namens de Stuurgroep en het Projectbureau

Eric Spies


23 november '12 - Tuinbouw wil meer ruimte van provincie
Tuinbouwondernemers vragen de provincie Gelderland om meer ruimte voor hun bedrijven. Ze moeten hun bedrijven vergroten om voor een lagere prijs te kunnen produceren. Dat vraagt de markt. Die wil producten die kwalitatief hoogwaardig zijn, duurzaam zijn geproduceerd maar wel tegen zo laag mogelijke kosten. Schaalvergroting is dan onvermijdelijk. Versnippering van grond moet worden tegengegaan. De ondernemers, logistieke bedrijven en de Wageningse universiteit, verenigd in de stichting Betuwse Bloem, schrijven dat als reactie op het nieuwe streekplan van de provincie dat tegenwoordig officieel Omgevingsvisie heet. Provinciale Staten stellen het document volgend jaar vast. Tot die tijd kunnen gemeenten en andere organi­saties hun mening geven.
Bron: de Gelderlander

2 november '12 - Subsidie belangrijk voor lappendeken
Tuinders met een verhuiswens hebben het moeilijk. Omdat het lastig is geld van de bank te krijgen, is subsidie in Lingewaard een welkome aanvulling. Lees meer ...
Bron: de Gelderlander

2 november '12 - Huissense kweker blij met nieuw kasglas
Bij Zandvoort Flowers is Huissen wordt hard gewerkt in een deel van het kassencomplex. Bouwvakkers hebben een deel van het complex al af en momenteel bloeien daar al de calla en de fresia. Rick Gerichhausen heeft samen met zijn twee broers gebruik gemaakt van de subsidieregeling van de provincie om in Huissen 7000 vierkante meter nieuw glas te realiseren. Voorheen was het bedrijf gevestigd aan Papesestraat in Huissen. De uitruil helpt het versnipperde glastuinbouwgebied ten oosten van Bergerden te herstructureren. Lees meer ...
Bron: de Gelderlander

September '12 - Marktintroductie energie-innovaties
Bent u glastuinder en wilt u door innovatie het energiegebruik op uw bedrijf verminderen? U kunt subsidie krijgen voor investeringen in een duurzaam energiesysteem. Hierdoor gaat uw primaire energieverbruik omlaag en vermindert u ook de uitstoot van CO2. Om de overstap voor u financieel aantrekkelijker te maken, kunt u subsidie aanvragen voor uw investering. Het gebruik van fossielenbrandstof moet omlaag en dit kunnen we bereiken door het stimuleren van mogelijkheden om energie te besparen. Deze subsidie heet Marktintroductie energie-innovaties (MEI). De MEI is een onderdeel van het programma Kas als Energiebron. De glastuinbouwsector is ambitieus: binnen het programma Kas als Energiebron heeft de sector met het ministerie afgesproken om in 2020 te telen in klimaatneutrale kassen, als het gaat om nieuwbouw.
Waarvoor subsidie?
U kunt subsidie krijgen voor investeringen in innovatieve energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen. Innovatieve systemen zijn systemen die nog maar net op de markt zijn gebracht. Er zijn twee soorten energiesystemen waarvoor u subsidie kunt aanvragen:
■semi-gesloten kassystemen
■overige innovatieve energiesystemen
Deze subsidie kunt u aanvragen tot en met 29 oktober 2012. Lees meer...

17 september '12 - Innovatiekansen voor Gelders glastuinders
Op donderdag 4 oktober krijgen alle Gelderse glastuinders de kans om kennis te maken met innovaties in energiebesparing en energieproductie voor de glastuinbouw. Het Innovatie netwerk Nieuwe Energie Systemen (INES) in Gelderland organiseert daarvoor een bijeenkomst in het Van der Valk hotel in Arnhem van 12-18 uur. De Gelderse Glastuinders kunnen die middag met onderzoekers en toeleveranciers spreken over kansen voor hun eigen bedrijf. Het projectbureau herstructurering glastuinbouw Huissen Angeren zal tijdens deze middag ook aanwezig zijn. Lees meer...
bron: Provincie Gelderland

13 september '12 - Investeringssubsidie energiebesparing glastuinbouw
Van 12 oktober tot en met 9 november 2012 kunnen glastuinders subsidie aanvragen voor energiebesparende investeringen, die de CO2-uitstoot reduceren. Het ministerie van EL&I heeft hiervoor 3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Aanvragers krijgen maximaal 25 procent van de subsidiabele kosten vergoed. Lees meer...

4 september '12 - LTO Glaskracht wil vaart houden in herstructurering van glastuinbouwgebieden
Om de herstructurering van oude glastuinbouwgebieden in een versnelling te krijgen, heeft LTO Glaskracht Nederland - onder de vlag van Greenport Holland - het plan van aanpak 'Duurzame modernisering teeltareaal' opgesteld. Tot aan 2020 zou er voor 1500 hectare aan kassen herstructurering plaats moeten vinden. Er moet goed worden gekeken welke instrumenten er zijn om dit mogelijk te maken en waar nodig moeten nieuwe instrumenten worden ontwikkeld. Daarnaast moeten 5 casestudies de bestaande belemmeringen goed in beeld brengen.
Provincies kunnen werken met ruimte-voor-ruimteregelingen om verspreid liggende kassen te saneren. In de praktijk kan het bestemmingsplan een blokkade opwerpen voor nieuwe activiteiten. LTO Glaskracht denkt ook dat het goed zou zijn wanneer er een stallingsfonds zou worden opgericht, dat de kassen van een stoppende tuinder kan overnemen. Het bestaande Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland heeft maar beperkt financiële middelen beschikbaar.
De vijf casestudies die LTO Glaskracht bepleit, richten zich op de gebieden Alton I en Alton II bij Heerhugowaard, de Poelzone in het Westland, het gebied Bachlaan bij Aalsmeer, het project Oostland/Groenzone in Lansingerland en het gebied Huissen-Angeren. Medewerkers van LEI Wageningen gaan keukentafelgesprekken voeren met telers en andere betrokkenen. In 2013 moet er een toolbox zijn met verschillende instrumenten, die de herstructurering in gang houden. Die instrumenten zullen in 5 pilots worden getest; ook in de gebieden waar de casestudies worden uitgevoerd.
Bron: Vakblad voor de Bloemisterij

31 augustus '12 - Samen ’t Zand mooier maken – meld u aan!
Afgelopen woensdag 29 augustus heeft het projectbureau een informatieavond voor de bewoners en eigenaren uit ’t Zand georganiseerd. De belangrijkste boodschap hierbij was: Ziet u als eigenaar kansen in de gepresenteerde ideeën? Meld u dan voor 15 oktober aan bij het projectbureau.
Tijdens de informatieavond zijn kansen gepresenteerd om samen met bewoners en eigenaren het gebied mooier te maken. Deze ideeën hebben onder andere betrekking op het verbeteren van het openbaar gebied met meer groen en een betere bereikbaarheid aansluitend bij de bijzondere karakteristiek van het gebied. Voor tuinders die hun bedrijf willen beëindigen is een aantal functies aangedragen ter vervanging van de huidige functie. Over deze eerste ideeën is flink gediscussieerd met de vele aanwezigen. Ter afsluiting van de avond heeft projectmanager Eric Spies toegelicht welke stappen initiatiefnemers kunnen doorlopen als ze aan de slag willen met de voorgestelde ideeën. Het projectbureau zal gedurende het gehele proces van aanmelding tot en met uitvoering een faciliterende rol vervullen en wil graag met u in gesprek om de mogelijkheden samen verder te bespreken!
Wilt u zich aanmelden? Dan kan dat bij Evelien Luggenhorst ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) van het projectbureau. We vragen u hierbij het volgende aan te geven: naam (namen), locatie perceel (percelen), wensen en ideeën voor uw eigendom(men) en omgeving.
presentatie 't Zand: hoofdstructuur en bouwstenen
presentatie proces initiatiefnemer

11 juli '12 - Overeenkomsten binnen Herstructurering Glastuinbouw Huissen Angeren getekend!
Gedeputeerde van Dijk (provincie Gelderland) en burgemeester De Vries (gemeente Lingewaard) hebben in het kader van de herstructurering Huissen- Angeren na een intensieve periode van overleg de overeenkomsten getekend met Kwekerij Zandvoort en de Gebroeders Rikken. Beide tuinders hebben gebruik kunnen maken van de provinciale verplaatsingsregeling en zijn hierbij gefaciliteerd door het projectbureau Huissen-Angeren. Van Dijk: “Beide cases zijn een uitstekend voorbeeld hoe provincie en gemeente gezamenlijk de glastuinbouwsector stimuleren. Wij zijn ons ervan bewust dat continuïteit hierin heel belangrijk is en dat hier goede ondernemers voor nodig zijn.”
Lees meer...

overhandigen overeenkomst Kwekerij Zandvoortoverhandigen overeenkomst Rikken

28 juni '12 - Gelderland gaat door met verplaatsingsregeling
Ook in 2014 en 2015 kunnen Gelderse glastuinders subsidie aanvragen voor de verplaatsing van hun bedrijf naar een aangewezen concentratiegebied. De provincie Gelderland trekt daar jaarlijks € 4 miljoen voor uit. Dat hebben Provinciale Staten (PS) op 27 juni besloten. Vorige maand stelden Gedeputeerde Staten nog voor de verplaatsingsregeling, die een looptijd kent tot eind 2013, niet voort te zetten. Gisteren namen PS echter een motie van het CDA aan die het college verzoekt na 2013 nog twee jaar door te gaan met de regeling. „We bieden telers daarmee continuïteit, zodat zij hun plannen daarop kunnen afstemmen’’, aldus CDA-Statenlid Peter van Boheemen.
bron: Vakblad voor de bloemisterij Lees meer...
Aangenomen motie (M53) 

8 juni '12 - Gemeente en LTO vragen Provincie om verdere stimulering glastuinbouw op korte termijn
LTO publiceert in haar nieuwsbrief van 8 juni j.l. het volgende:
Het concentratiebeleid voor glastuinbouw begint zijn vruchten af te werpen. De glastuinbouw in de concentratiegebieden Huissen/Bemmel en de Bommelerwaard ontwikkelt zich verder. Het areaal solitaire glastuinbouw neemt af. De provincie heeft de afgelopen 10 jaar continu gestuurd op concentratie. LTO Noord Gelderland en LTO Noord Glaskracht hebben deze lijn mede uitgedragen. Als je zeker wilt zijn van ontwikkelingsruimte voor je glastuinbouwbedrijf dan kan dat in de concentratiegebieden en de regionale clusters. Dat besef is bij de tuinders goed doorgedrongen. Bij hen is er veel belangstelling voor de verplaatsingsregeling van de provincie. Deze belangstelling neemt zeker niet af. De verplaatsers zorgen ervoor dat het glas op de oude locatie wordt opgeruimd en dat levert een mooier landschap op. Een en ander mogen we gerust kwalificeren als een succes voor het provinciale concentratiebeleid. We zijn onaangenaam getroffen door het voorstel in de Voorjaarsnota om dit jaar geen geld beschikbaar te stellen voor de verplaatsingsregeling. Pas in 2013 wordt er eenmalig(!) € 5,8 miljoen vrijgemaakt.
bron: LTO Noord Lees meer...

Mei '12 - Herstructurering Glastuinbouw Huissen Angeren
kent vele initiatieven!

Na een periode van inventarisatie en het voeren van vele gesprekken met initiatiefnemers uit het herstructureringsgebied kan de conclusie worden getrokken dat op basis van huidige initiatieven zo'n 30% van het gebied de komende jaren kan worden geherstructureerd.
Inmiddels zijn er al vele afspraken met tuinders en andere initiatiefnemers gemaakt om hen te helpen uiteindelijk vanaf 2013 tot uitvoering en realisering van hun plannen te komen. Samen met de initiatiefnemers zoekt Projectbureau Herstructurering Huissen Angeren, dat is ingesteld als uitvoerend orgaan door Provincie en Gemeente, zowel naar toekomstmogelijkheden voor verbeteringen in de glastuinbouw als naar verbeteringen van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het hele gebied.

1 April '12 - Grote opkomst bij Kom in de kas 2012
Op zaterdag 31 maart en zondag 1 april 2012 bezochten zo’n 200.000 mensen Kom in de Kas, het grootse publieksevenement van de Nederlandse glastuinbouw. De bezoekers hebben genoten van kleurrijke bloemen, mooie potplanten en heerlijke groenten. De 35e editie van Kom in de Kas vond dit weekeinde plaats in 26 regio’s, verspreid over het land. Gedeputeerde, de heer Van Dijk, bracht onder andere een bezoek aan de kassen in de Lingewaard. Lees meer ...  

Kom in de kas 2012 

29 maart '12 - Rondje Glastuinbouw
Er is een nieuwe fietsroute uitgezet om u kennis te laten maken met de glastuinbouwgebied. De fietsroute verschijnt aanstaande zondag 1 april tijdens de Kom in de kas dag. Vertrek en eindpunt is vanaf tuinbouwmuseum De Hofsteej aan de Boskoops Glorie te Huissen. De route is circa 17 km lang. De route is hier alvast te downloaden.  

Februari '12 - Vliegende start projecten van start
De Provincie Gelderland heeft de eerste aanvragen voor de Verplaatsingssubsidie beschikt. Hiermee wordt de verplaatsing van een aantal bedrijven gestimuleerd. Dit gaat samen met de sanering van glas in en buiten het herstructureringsgebied. Hierdoor ontstaat er ruimte voor landschappelijke inpassing en ontwikkeling van toekomstbestendige glastuinbouw. Uitvoering van deze plannen zal de komende twee jaar plaats vinden.

14,15 en 16 Februari '12 - Tuinbouwrelatiedagen goed bezocht
Samen met Projectbureau Bergerden stond Projectbureau Herstructurering H-A op de tuinbouwrealtiedagen met een stand. De tuinbouwrelatiedagen zijn goed bezocht, ongeveer gelijk aan vorig jaar.

tuinbouwrelatiedagen

25 Januari '12 - Structuurvisie glastuinbouw
Huissen Bemmel vastgesteld

Op 25 januari 2012 hebben Provincale Staten de structuurvisie ‘Herstructurering glastuinbouw Huissen Bemmel’ vastgesteld. Deze structuurvisie vervangt het beleid voor de concentratiegebieden glastuinbouw uit het Streekplan Gelderland 2005 en moet de herstructurering van de glastuinbouw vergemakkelijken. Provinciale Staten willen ondernemers in het glastuinbouwgebied voldoende ruimte bieden om te kunnen uitbreiden. En ook nieuwe bedrijven die zich in het concentratiegebied willen vestigen ruimte bieden om dat te kunnen doen. Lees meer...

januari '12 - 'Liever geld voor herstructurering dan fiscaal voordeel innovatie'
Dick Oosthoek is de nieuwe directeur Rabobank Food & Agri team Groenhart Oost. Hij heeft de landelijke Rabobank verlaten om zich weer meer met bankieren bezig te houden. Hij vindt dat de sector meer gebaat is bij subsidies voor de herstructurering dan bij fiscale stimulansen voor innovaties.
bron: Vakblad voor de bloemisterij Lees meer...

6 december '11 - CDA vraagt om toekomstvisie voor tuinders
DEN HAAG (ANP) – Tweede Kamerlid Ger Koopmans (CDA) wil dat een speciale commissie gaat bekijken hoe de tuinders ook de komende 20 jaar succesvol kunnen blijven.De Ehec-uitbraak deed eerder dit jaar de vraag naar komkommers, paprika’s en tomaten bijna stilvallen. Het maakt volgens Koopmans duidelijk dat het huidige „verdienmodel van de sector niet meer is toegesneden op deze tijd.” „Een foute opmerking van een Hamburgse senator levert een schade op van 400 miljoen euro”, aldus Koopmans dinsdag tijdens de bespreking van de Landbouwbegroting.

26 novemer '11 - Herstructurering voor goede positie tuinbouw
De herstructurering van de glastuinbouw in Huissen-Angeren komt op stoom. Omdat het financiële tij tegenzit, is een grondbank opgericht. Jaren is over de herstructurering gepraat en nu komt die eindelijk op stoom.
bron: de Gelderlander 26-11-2011 Lees meer...

22 November '11 - Herstructurering glastuinbouw stokt
- Politiek Lingewaard vraagt concrete resultaten
herstructurering glastuinbouw.
- Tuinders mede door crisis vooralsnog niet in de rij
voor verplaatsing bedrijf.
- Projectleider met 20 tot 25 tuinders in gesprek.
bron: de Gelderlander 22.11.11 Lees meer...

November '11 - Geslaagd werkbezoek Gedeputeerde Staten aan Betuwse Bloem
Dinsdag 1 november j.l. heeft het voltallige college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een werkbezoek gebracht aan Greenport Betuwse Bloem. Het college werd ontvangen op tuinbouwlocatie Bergerden in Lingewaard door ondernemers die actief zijn betrokken bij de Betuwse Bloem. Lees meer...

werkbezoek Gedeputeerde Staten 

Oktober '11 - Subsidie Diffuus Kasdek
Tot halverwege dit jaar was er bij de provincie Gelderland vanuit de regeling 'subsidieverstrekking Klimaat 2011' de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen bij de aanschaf van diffuus kasdek. Op dit moment is er nog geld voor haalbaarheidsstudies en planontwikkeling voor de realisatie van diffuus kasdek. Glastuinbouwbedrijven kunnen 50% van de kosten hiervoor met een maximun van €30.000,- gesubsidieerd krijgen. Deze regeling is nog geldig t/m 31-12-2011. Voor verdere informatie over deze regeling kunt u terecht bij Bernadette Janssen van Bureau Rivierengebied (026)3598149.
Beleidsregels
Aanvraagformulier

13 Oktober '11 - Gedeputeerde Staten provincie Gelderland stellen subsidieplafond ten behoeve van de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven vast
Lees meer...

28 September '11 - Staten steunen Vliegende startprojecten en daarmee ook de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven
Provinciale Staten steunen acht projecten waarmee in 2011 nog een begin gemaakt kan worden. Het gaat om de zogenaamde Vliegende startprojecten waarvoor een bedrag van 20 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. Dit besloten de Gelderse Staten tijdens hun vergadering op 28 september 2011. Lees meer...

September '11 - Openstelling subsidieregeling MEI (energie-innovatie)
Glastuinders kunnen van 15 september tot en met 28 oktober 2011 subsidie aanvragen voor de innovatie van hun energiesysteem. bron:nieuwsbrief september van de Gibo groep
Lees hier meer over op de subsidie site...

Augustus '11 - Gedeputeerde Staten van Gelderland willen 5,7 miljoen voor verplaatsing glastuinbouw
Ter ondersteuning van het provinciale beleid om solitaire glastuinbouwbedrijven te verplaatsen naar concentratiegebieden én de verplaatsing binnen herstructureringsgebieden te stimuleren, stellen Gedeputeerde Staten van Gelderland voor om dit jaar en komende jaren in totaal 5,7 miljoen euro ter beschikking te stellen om meer verplaatsingen mogelijk te maken. Provinciale Staten besluiten op 28 september 2011 over dit voorstel. bron: persbericht provincie Gelderland 30.08.11

Augustus '11 - Gedeputeerde bezocht Huissen-Angeren en Bergerden
Woensdag 17 augustus jl. bracht gedeputeerde Jan Jacob van Dijk een werkbezoek aan Lingewaard dat geheel in het teken stond van de glastuinbouw. Hij werd ontvangen door burgemeester Harry de Vries en wethouder Frans Schut en bezocht het herstructureringsgebied Huissen-Angeren en het concentratiegebied Bergerden. De gedeputeerde werd uitgebreid geïnformeerd door de beide projectleiders Eric Spies (herstructureringsgebied Huissen-Angeren) en Thijs Zee (Bergerden). De middag werd afgesloten bij kwekerij Zandvoort, waar Rick Gerichhausen een rondleiding gaf. Een nuttig werkbezoek waarin veel informatie met elkaar werd gedeeld. Lees meer...

werkbezoek gedeputeerde 027  werkbezoek gedeputeerde 015

Juli '11 - Structuurvisie glastuinbouw Huissen-Bemmel en Bommelerwaard ter inzage
Op 21 juni hebben Gedeputeerde Staten twee structuurvisies vastgesteld voor de glastuinbouw Huissen-Bemmel en de glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard. Daarnaast is de Ruimelijke Verordening Gelderland vastgesteld zodat deze is aangepast aan het gewijzigde beleid voor glastuinbouwgebieden. Van 4 juli tot en met 28 augustus is de wettelijke inspraakperiode. Lees meer...

Juli '11 - Provinciale Structuurvisie en Verordening worden aangescherpt ten gunste van herstructurering
Momenteel wordt de Structuurvisie Glastuinbouw en Provinciale Verordening herzien. Door deze herziening wordt er binnen de herstructurering meer mogelijk op het gebied van functieverandering en wordt voorgesteld bepaalde gebieden anders te benoemen. Dit geldt met name voor de gebieden / percelen tussen Bergerden en Huissen-Angeren (Welvaartstraat / Bergerdensestraat en Karbrugsevoetpad). Hiermee kan beter voldaan worden aan de wensen van de diverse eigenaren. Het projectbureau heeft in nauwe afstemming met de Provincie uw belangen en wensen behartigd voor zover deze bij ons bekend zijn. Lees meer...

Juli '11 - Herstructurering glastuinbouw krijgt vorm
Er gebeurt iets moois in het van oudsher belangrijke tuinbouwgebied tussen Huissen en Angeren. Ondanks de moeilijke economische periode en de klappen die de sector krijgt wordt er vooruit gekeken en worden de mogelijkheden onderzocht en uitgewerkt. En terecht! Met de herstructurering en ontwikkeling van Bergerden kunnen ondernemers in Lingewaard ontwikkelen en wordt het cluster versterkt. Dit moet gezamenlijk op gang worden geholpen. Nieuws en informatie over de herstructurering zijn vanaf heden te lezen op de nieuwe site van het projectbureau: www.huissen-angeren.nl Lees meer...

Juli '11 - Gemeente gaat handhaven op illegale carvanstalling
De gemeente heeft besloten om te gaan handhaven op illegale caravanstalling in het herstructureringsgebied. Graag draagt het projectbureau binnen haar mogelijkheden bij aan het vinden van een goede oplossing voor diegene die hier de gevolgen van ondervinden.

Juni '11 - Mogelijkheden en onmogelijkheden van de gemeentelijke functieveranderingsregeling
Er is veel discussie over de gemeentelijke functieveranderingsregeling. Wat op valt is dat er veel kritiek is op de regeling, maar deze zelden goed is onderbouwd. Het is waar dat met de regeling niet enorme winsten kunnen worden bepaald, maar dit heeft ook zijn redenen. Er wordt vaak gerefereerd naar buurtgemeente die een ruimere regeling zouden hebben. Echter de situatie bij deze gemeenten is anders dan in Lingewaard. De gemeente is er zeker niet op uit om u te laten afrekenen over iets waar u recht op heeft. Er is ook absoluut geen sprake van een standaard bedrag wat per woningbouwkavel afrekent moet worden. Vanuit het projectbureau zien wij ook dat het meenemen van de waardestijing van bedrijfs- naar burgerwoning een knelpunt is. Dit geld blijft echter 'in de stenen' zitten. Het projectbureau is met een aantal van u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn met de regeling als uitgangspunt. Mocht het niet haalbaar zijn dan is het verschil concreet in zicht en kan er gericht gezocht worden naar oplossingen. Schuif de regeling dus niet te snel aan de kant, maar bekijk echt goed de mogelijkheden. Wij helpen u daar graag mee!Functieveranderingsregeling

April '11 - Nieuwe gedeputeerde in de Stuurgroep Herstructurering Huissen-Angeren
Na de afgelopen provinciale verkiezingen is de heer Keereweer niet teruggekeerd als bestuurder bij de provincie. Zijn functie binnen de Stuurgroep Herstructurering is overgenomen door gedeputeerde van Dijk (CDA). Wij hebben gedeputeerde van Dijk van harte welkom geheten en hebben op basis van de eerste overleggen alle vertrouwen in een constructieve voorzetting van de herstructurering. Oftewel de oproep om uw initiatieven en wensen bij ons kenbaar te blijven maken blijft staan, waarmee wij de noodzaak van beleid en middelen concreet kunnen maken.

April '11 - Kom in de Kas-Projectbureaus enthousiast over opkomst
Zondag 3 april jl. vond de Kom in de Kas dag plaats. “Kom in de Kas” is een landelijk georganiseerde dag waarbij burgers een kijkje kunnen nemen in de kas. In de gemeente Lingewaard kon men diverse glastuinbouwbedrijven bezoeken. Tijdens dit evenement waren Projectbureau Bergerden en Huissen-Angeren aanwezig om burgers in te lichten over wat de projectbureau’s doen en wat de plannen in Bergerden en Huissen-Angeren zijn. De projectbureaus waren verheugd over de opkomst tijdens de dag. Vele burgers uit de omgeving, maar ook burgers uit andere gemeenten hebben tijdens hun tocht langs de opengestelde glastuinbouwbedrijven de stand van Bergerden en Huissen-Angeren bezocht. Een groot aantal burgers realiseerde zich niet dat er zoveel glas in deze omgeving stond en ze waren dan ook verbaasd bij het zien van de luchtfoto met alle glastuinbouwbedrijven.

kom in de kas

Maart '11 - Nieuwe tuinbouwkas geopend
Woensdag 16 maart jl is de nieuwe tuinbouwkas van de maatschap Evers in Huissen geopend. Deze nieuwe kas is de eerst gerealiseerde kas binnen het kader van de herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren. Een heuglijk feit, niet alleen voor de nog jonge ondernemer maar ook voor de verantwoordelijk bestuurders van gemeente en provincie die middelen en instrumenten beschikbaar hebben gesteld om herstructurering van het glastuinbouwgebied duurzaam te ondersteunen. Gedeputeerde Keereweer en wethouder Schut, plaatsten in het bijzijn van onder andere tuinders, gemeenteraadsleden en Statenleden gezamenlijk het eerste projectbord. Tevens is er een bord overhandigd aan het projectbureau om dit te plaatsen bij de volgende ontwikkeling in het kader van de herstructurering Huissen-Angeren. Lees meer...

keereweer

Januari '11 - Informatiemarkt Glastuinbouw in Lingewaard druk bezocht
Glastuinbouw en verbetering van ruimtelijke kwaliteit leeft in Lingewaard! Ruim 150 geïnteresseerden bezochten maandag 31 januari jl. in zalencentrum De Valom te Huissen de informatiemarkt over de Glastuinbouw in de gemeente Lingewaard. Op deze avond stond de herstructurering van het bestaande glastuinbouwgebied Huissen-Angeren en de samenwerking met betrokken partijen centraal. De boodschap van Gemeente en Provincie was: “Wij zijn er klaar voor! U ook?” Lees meer...

 
 
 
 

Agenda


2016

Arpil
(3) Kom in de kasdag

 
 
 Nieuwsbrieven

Onze persberichten verschijnen in de nieuwsbrief
van de Greenport Arnhem - Nijmegen. Op de site van de
Greenport Arnhem-Nijmegen kunt u zich aanmelden
voor deze nieuwsbrief.

 
 

bord-01