Gemeente en provincie samen

Organisatie herstructurering

Provincie Gelderland en de Gemeente Lingewaard hebben eind 2009 middelen beschikbaar gesteld voor de herstructurering van het glastuinbouwgebied tussen Huissen-Angeren. Voorwaarde hierbij was de inrichting van een projectorganisatie. De projectorganisatie bestaat uit een Stuurgroep en een Projectbureau. Het projectbureau doet de dagelijkse werkzaamheden en legt de Stuurgroep concrete voorstellen voor. In de Stuurgroep neemt een bestuurder van gemeente en provincie plaats welke gezamenlijk besluiten over de voorgestelde plannen. Wanneer de Stuurgroep akkoord is kunnen de plannen, wanneer nodig ter akkoord worden voorgelegd aan B&W en/of GS of direct worden uitgevoerd. Het Projectbureau is begin 2010 opgericht en is het loket voor alle belanghebbende, zoals tuinders, bewoners en adviseurs. Dit loket is de plek waar belangen van overheden en belanghebbende elkaar treffen. Door de samenwerking van provincie en gemeente middels dergelijke uitvoeringsorganisatie wordt de brug tussen beleid en praktijk verkleind. Er vindt continue overleg plaats om plannen haalbaar te maken en de doelstellingen te bereiken. Onder contact vindt u hoe u het projectbureau kunt bereiken.

 

Aanpak

De aanpak van het projectbureau is gericht op faciliteren,stimuleren en regisseren van initiatieven in het gebied. Het projectbureau faciliteert en regisseert bij het ontwikkelen van duurzame, landschappelijk ingepaste kavels. Verder stimuleert en faciliteert het Projectbureau door investeringen in verbetering van de infrastructuur en landschappelijke verfraaiing en de mogelijkheid om voor te financieren bij projectontwikkelingen. Dit is allemaal maatwerk, waarbij de markt bepaalt en er continue wordt gekeken naar duurzaamheid voor het bedrijf en het gebied.

 
  
    

Organisatie